ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку площею – 0, 2262 га (кадастровий номер 4620980800

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території

по зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку площею – 0, 2262 га (кадастровий номер 4620980800:19:004:0003), яка знаходиться в с. Воля-Бартатівська, вул. Лісна, 1а, Городоцького району, Львівської області.

 

 1. Замовник СЕО.

Бартатівська сільська рада (поштова адреса 81551, Львівська обл.,Городоцький р-н,с. Бартатів).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території для будівництва.

Завданнями проекту детального плану території (ДПТ) є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямків використання території;

 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

 • обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

 • забезпечення раціонального використання території;

 • визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку площею – 0, 2262 га (кадастровий номер 4620980800:19:004:0003), яка знаходиться в с. Воля-Бартатівська, вул. Лісна, 1а, Городоцького району, Львівської області, розроблений згідно рішення Бартатівської сільської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку» № 800 від 18.04.2019 р.

В ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання території площею понад – 1,3 га. Територія площею понад 1,3 га, на яку розробляється ДПТ, розташована в західній частинісела, в кварталі індивідуальної забудови.

При розробці ДПТ враховано:

 • Генеральний план с. Бартатів та с. Воля-Бартатівська (проект) виготовленого ТзОВ “ГЕО БУД” у 2014 р;

 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000,

 • Рішення №800Бартатівської сільської ради від 18.04.2019 р.;

 • завдання на розроблення детального плану території;

 • Схему планування території Львівської області, затверджену рішенням Львівської обласної ради від 08.10.2009 №1077;

 • Витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Проект ДПТ відповідає Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, а саме стратегічній цілі 3: “Збалансований просторовий розвиток”, оперативній цілі:3.1. Розвиток інфраструктури територіальних громад, завданням:

3.1.2. Покращення житлово-комунальної інфраструктури;

3.1.3. Організація просторового планування територій.

Проект розроблений у відповідності з Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”, ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, ДСП -173 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”, ДБН В.2.3-5-2001” Вулиці та дороги населених пунктів”, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”.

 

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Проектом ДДП передбачається діяльність, щодо будівництвабагатоквартирних житлових будинків на території в межах населеного пунктубез підключення до централізованої каналізаційної мережі. Площа території в межах детального плану становить – понад 1,3 га.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», вказана діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

4) Ймовірні наслідки.

В межах території детального плану передбачається розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку та реконструкція існуючого, також проектом передбачено дитячий майданчик та автостоянку.

Транспортне забезпечення проектованої території можливе від сільської вулиці та автодороги Шегині-Львів.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині села.З північної та східної сторони проектованої ділянки знаходиться – землі садибної забудови, з південної та західної сторони – сільська вулиця, по проектованій ділянці проходить лінія ЛЕП 10 кВ.

На території, охопленій ДПТ є житловий будинок, проектом передбачається реконструкція під багатоквартирний та господарська будівля під знос.

Об’єкти природно-заповідного фонду та культурної спадщини в зоні впливу планованої діяльності відсутні.

До проекту ДДП мають відношення такі основні екологічні проблеми:

– забруднення повітря автотранспортом;

– відсутність централізованого водовідведення;

– збільшення кількості відходів;

– відсутність очисних споруд;

– шумове забруднення під час будівельних робіт.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • забруднення атмосферного повітря автотранспортом і вплив наґрунтипід час будівельних робіт;

 • вплив на водні ресурси від скиду стічних вод;

 • шумове забруднення під час будівельних робіт;

 • при дотриманні вимог нормативно-правових документів, проведенні заходів щодо зменшення негативних наслідків та проведення моніторингу стану довкілля – негативний вплив на здоров’я населення не передбачається.Обов’язковим є дотримання меж санітарно-захисної зони від існуючих та проектованих об’єктів.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території ДДП об’єкти з природоохоронним статусом відсутні, зокрема дана територія не потрапляє в Смарагдову мережу України, вплив на них не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Територіальна альтернатива. Метою реалізації ДДП є будівництво багатоквартирних житлових будинків для забезпечення житлом населення, яке працює на прилеглих територіях. Територіальні альтернативи не розглядалась, оскільки при виборі ділянки для реалізації планованої діяльності ключовими критеріями були зручне територіальне розміщення відносно дорожньо-транспортної мережі та близьке розташування до основних місць праці.

Технічна альтернатива 1. Встановлення локальних очисних споруд «БІОТАЛ».

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод.

Слабкі сторони: затрати на очисні установки; забезпечення СЗЗ; врахування та мінімізація негативного впливу від очисних споруд.

Технічна альтернатива 2.Відведення господарсько-побутових стічних вод запроектованою закритою господарсько-побутовою каналізацією у водонепроникну вигрібну яму, з подальшим вивезенням стоків асенізаційними машинами на каналізаційні очисні спорудим. Городок.

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод внаслідок інфільтрації стічних вод шляхом влаштування водонепроникної каналізаційної системи та вигрібної ями.

Слабкі сторони:можливе утворення неприємного запаху; затрати на транспортування; незначне підвищення навантаження на каналізаційні очисні споруди м. Городок.

Альтернатива 3 Нульовий сценарій. Незатвердження зазначеного ДДП.

Наслідки від реалізації. У випадку відмови від реалізації проекту об’єкта ДДП суттєві зміни стану довкілля та здоров’я населення не передбачаються.

Слабкі сторони: відмова від реалізації проекту призведе до неможливості соціально-економічного розвитку с. Воля-Бартатівська.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка ДДП на відповідність діючим нормативно-правовим документам.

Проведення стратегічної екологічної оцінки передбачає використання таких аналітичних методів як:

– цільовий аналіз, що включає формування блоку цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, і відповідних їм цільових показників і подальший аналіз всіх елементів проекту ДДП на відповідність цим цілям;

– аналіз тенденцій, як один з найбільш важливих аспектів стратегічної ̈оцінки, дає можливість інтерпретації змін екологічного навантаження, атакож змін стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, зплиномчасу. Аналізтенденцій сприяє виявленню та представленнюнайважливішихзв’язків між впливами на довкілля та відповіднимизмінами стану довкілля, які можуть проявлятися з певною затримкою.Крім того, аналіз тенденцій може використовуватися для прогнозумайбутніх впливів на довкілля.

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного планування необхідно дослідити:

– стан компонентів довкілля;

– можливу реакцію навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, внаслідок реалізації генерального плану території.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– дані моніторингу стану довкілля.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В процесі проведення СЕО будуть виявлені головні екологічні проблеми, визначені ймовірні наслідки від реалізації планових рішень генерального плану, та сформовані цілі охорони довкілля.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів передбачається розглянути наступні заходи.

 

Сфери охорони довкілля

 

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути

Атмосферне повітря

Викиди автотранспорту.

Озеленення території.

Водні ресурси

 

Відсутність централізованого водовідведення стічних вод.

Вертикальне планування території для відведення поверхневого стоку.

Будівництво локальних очисних споруд для господарсько-побутових та поверхневих стоків.

Земельні ресурси

 

Вплив на ґрунти під час будівельних робіт.

Відсутність системи водовідведення.

Розміщення будівельних матеріалів на будівельних майданчиках з твердим покриттям.

Недопускання потрапляння забруднюючих речовин у

Вертикальне планування території.

Вдосконалення санітарної очистки.

Здоров’я населення

 

Зміни стану здоров’я населення.

Моніторинг стану здоров’я населення.Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Забезпечення населення якісною питною водою.

Біорізноманіття

 

Недостатня кількість зелених насаджень.

Озеленення території.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ “Охорона навколишнього природного середовища”, який має відповідати вимогам ч.2 ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Пропонується наступна структура звіту СЕО, сформована з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок зіншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами
 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території

по зміні цільового призначення земельної ділянки площею – 0,2262 га гр. Шпирки І.П. для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Лісна, 1а в с. Воля-Бартатівська Городоцького району. Львівської області подаються до:

Бартатівської сільська рада (поштова адреса 81551, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бартатів, електронна пошта: rada.bartativ@gmail.com).

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто до 28.05.2020 р.