Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Відповідно до статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльнвсть", державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти,  для розроблення яких може надаватися державна підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі позитивного висновку експертної оцінки їх економічної ефективності.

 Для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)пропозиції, суб'єктом інвестиційної діяльності до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі документи:

1) заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) ропозиції за формою ( z1602-12 ), затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;

2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта інвестиційної діяльності, а також печаткою (для юридичної особи);

3) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів (для юридичної особи резидента);

4) довідка органу доходів і зборів за місцем реєстрації суб'єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи- резидента);

5) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України) з наданням  оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

 6) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної  юридичної особи у державі її місцезнаходження, зокрема витяги  з  торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави  їх  видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа - нерезидент);

7) видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту, у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно до статей 8 і 15 цього Закону, а також свідоцтво про його державну реєстрацію як інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).

У випадках, установлених законом, за запитом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, суб'єктом інвестиційної діяльності подаються також інші документи, необхідні для  розгляду інвестиційного  проекту  або проектної (інвестиційної) пропозиції, залежно від можливих форм надання державної підтримки.
 Строк розгляду поданих для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції документів не повинен перевищувати одного місяця з дня їх надходження.

Після державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, видає суб'єкту інвестиційної діяльності витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.

Інформація про державну реєстрацію інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції оприлюднюється шляхом розміщення відповідного витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій на офіційному сайті  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом одного місяця з дня державної реєстрації.

Витяг з  Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів та форм надання державної підтримки інвестиційної діяльності на наступні бюджетні періоди використовується для формування індикативних прогнозних видатків Державного бюджету України на відповідні періоди.

Ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій здійснюється у порядку ( 650-2012-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції припиняється у разі завершення  реалізації  або  розроблення інвестиційного проекту та/або за поданням суб'єкта інвестиційної діяльності, або якщо протягом більш як трьох років такий проект або пропозицію не обрано під час проведення конкурсного відбору для надання державної підтримки, після чого відповідний запис у Державному реєстрі інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій анулюється.

Державна реєстрація інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції не передбачає будь-яких зобов'язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов'язаної з інвестиційними проектами.